RISIKERER DIN VIRKSOMHED IKKE AT KUNNE OPFYLDE INDGÅEDE AFTALER SOM FØLGE AF COVID-19

COVID-19 har allerede medført, at flere udenlandske underleverandører ikke har kunnet levere i henhold til allerede indgåede aftaler. Dette vil for flere danske virksomheders vedkommende kunne føre til forsinkelse og manglende levering i forholdet til kunder, med mulige erstatningskrav til følge.

Hvem, der bærer ansvaret for forsinkelsen eller den manglende levering, afhænger efter dansk ret i første omgang af parternes aftale.

Har parterne ikke aftalt ansvarsfrihed i tilfældet med COVID-19 – hvilket næppe er tilfældet – opstår spørgsmålet om mulig ansvarsfrihed som følge af ”force majeure”.

Afgørende for om COVID-19 efter dansk ret vil kunne betegnes som en force majeure begivenhed, beror i første omgang på en konkret vurdering af det konkrete aftaleforhold og den i aftalen indeholdte force majeure-klausul.

Derudover er det afgørende, at der foreligger umulighed, hvilket betyder, at kontrakten ikke vil kunne opfyldes via alternative underleverandører uanset følgeomkostningerne herved.

COVID-19-udbruddet og dets følgevirkninger må desuden ikke have været forudsigeligt eller kendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse (upåregnelig). Denne betingelse vil således ikke at være opfyldt for fremtidige kontrakter, hvorfor det i stedet vil være helt afgørende, at man i fremtidige kontraktforhold tager højde for problemstillingen.

Er kontrakten underlagt anden lovgivning end dansk ret, kan det være helt afgørende, at kontraktens force majeure-klausul konkret har oplistet epidemier, pandemier og sundhedskriser som mulige force majeure- begivenheder.

Ønsker man som kontraktpart at påberåbe sig force majeure, bør man videre loyalt underrette sin medkontrahent, idet muligheden for ansvarsfrihed ellers risikerer at fortabes.

Kontakt Rasmus Bollerup-Jensen hvis du vil vide mere

Se nyhedsbrevet i PDF her