UDSKYDELSE AF FRISTEN FOR AT INDLEVERE ÅRSRAPPORTEN FOR 2020

Erhvervsministeriet har fremsat et hastelovforslag, der skal gøre det muligt at forlænge fristen i henhold til Årsregnskabsloven for at indlevere årsrapporten for 2020.

 
Baggrund
Efter ønske fra erhvervslivet og med baggrund i, at mange virksomheder og revisorer netop i disse dage er travlt optaget af at udarbejde årsrapporterne for 2020, der uheldigvis falder sammen med slutafregning af flere kompensationsordninger, har Erhvervsministeriet fremsat lovforslaget. Lovforslaget vil give erhvervsministeren mulighed for at udskyde fristen for indlevering af årsrapporterne.

Betydning
Den præcise udstrækning for udskydelsen af årsrapporterne kendes ikke fuldt ud, da lovforslaget endnu ikke er vedtaget og retningslinjerne derfor ikke er fastsat af erhvervsministeren.
 
Ifølge oplysninger fra henholdsvis Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsens fremgår det dog, at fristen forventes udskudt med en måned til 30. juni 2021 (for regnskabsklasse B- og C-virksomheder, for hvem regnskabsåret udløber den 31. december). Det vides endnu ikke om samme frist skal gælde de øvrige virksomheder.
 
I det fremsatte lovforslag er anført, at fristforlængelsen skal gælde for:

- Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, for regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. december 2020 til 30. juni 2021

 

- Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, for regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. januar 2021 til 31. juli 2021.

 

- Filialer af udenlandske virksomheder, der i medfør af årsregnskabsloven skal indsende en udenlandsk virksomheds årsrapport henholdsvis koncernregnskab,  når den udenlandske virksomheds regnskabsår afsluttes i perioden den 31. december 2020 til 30. juni 2021.

 
Lovforslaget bestemmer endvidere, at erhvervsministeren kan fastsætte regler som muliggør, at ledelsen i en virksomhed som omfattes af fristforlængelsen, kan fravige eventuelle vedtægtsbestemmelser, som har betydning for indkaldelse eller afholdelse af generalforsamlingen og indsendelse af årsrapporten.
 
Tidsplan for vedtagelse
Lovforslaget er planlagt godkendt ved hastebehandling, således at 1. behandling af lovforslaget er sat på dagsordenen til i dag den 4. maj 2021, politisk drøftelse og betænkningsafgivelse den 6. maj og 2. behandling såvel som 3. behandling (og dermed vedtagelse) den 11. maj.